Alternatieve ouderraadpleging

Positie ouder(s)/verzorger(s) in de kinderopvang

Wat u moet weten:

De positie van ouder(s)/verzorger(s) is op verschillende manieren geregeld in de kinderopvang. De Wet kinderopvang regelt de positie van ouders via de oudercommissie (OC) en het klachtrecht. Naast de wettelijke medezeggenschap heeft MAM’s Algemene Voorwaarden en MAM’s aanvullende voorwaarden opgesteld. In deze voorwaarden zijn rechten en plichten van ouder(s)/verzorger(s)en van MAM’s vastgelegd over de dienst.

Bij geschillen kunnen ouders zich wenden tot de MAM’s interne klachten route of de externe Geschillencommissie Kinderopvang. De uitspraken van deze commissie zijn bindend.

De Wet kinderopvang verplicht MAM’s tot het instellen van een oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders in het overleg met MAM’s.

Inleiding

Per 1 januari 2016 treedt de wetswijziging omtrent de positie van ouders in de kinderopvang in werking. In de wetswijziging is tevens een vorm van alternatieve ouderraadpleging opgenomen. Nu is het zo dat elke vestiging van MAM’s Kinderopvang een oudercommissie dient te hebben. Dat het niet altijd lukt om een oudercommissie te formeren, blijkt uit divers onderzoek in opdracht van het ministerie: het ontbreken van een oudercommissie is de meest voorkomende overtreding in de GGD rapportages. Ook MAM’s heeft helaas niet op elke vestiging een oudercommissie. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft uitgebreid aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van alternatieve ouderraadpleging, zodat organisaties die geen ouders bereid vinden om in de oudercommissie zitting te nemen, toch voldoen aan de eis van adviesrecht van ouders. Een en ander heeft geresulteerd in de mogelijkheid van alternatieve ouderraadpleging voor kleinere organisaties.

MAM’s zal elke oudercommissie inlichten over de nieuwe adviserende rol en  de alternatieve ouderraadpleging .

MAM’s zal tegemoet komen aan de alternatieve  ouderraadpleging,  door de ouders van de vestiging zonder OC via onze site op de hoogte te stellen van de vergadermomenten van de bestaande OC’s zodat zij hier bij aan kunnen sluiten. Daarnaast zal MAM’s over de volgende zaken advies vragen d.m.v. een korte enquête.

  • de kwaliteit van de opvang (met betrekking tot de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
  • veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • regelingen inzake de behandeling van klachten
  • wijzigingen van de prijs van kinderopvang

Voor vragen en of meer informatie kunt u zich wenden tot de MAM’s Expert van uw vestiging.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact