• Welkom

 • Huiselijk

 • Ontdekkend

 • Gezellig

 • Onderscheidend

 • Prikkelend

MAM's Jachtlaan

Jachtlaan 191 - 193, 7312 CJ Apeldoorn
Tel: 055 - 355 06 88
E-mail: jachtlaan@mamskinderopvang.nl

LRKP-Nummer Kinderdagopvang: 169892578
LRKP-Nummer Buitenschoolse opvang: (Jachtlaan: 181690639) - (Victorschool-263184869)

MAM’s Jachtlaan

MAM’s Kinderopvang aan de Jachtlaan in Apeldoorn biedt dagelijks de ruimte aan kinderen in de leeftijd van 3 maanden- 13 jaar.
Het kinderdagverblijf biedt ruimte aan 46 kinderen per dag in de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar. De kinderen worden in separate, horizontale groepen geplaatst.
Daarnaast biedt de BSO plaats aan maximaal 60 kinderen per dag in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
MAM’s Kinderopvang vindt het belangrijk dat ouders niet alleen een keuze maken op basis van prijs en bereikbaarheid, maar zeker ook op basis van kwaliteit en pedagogisch beleid. Belangstellende ouders nodigen wij daarom van harte uit voor een rondleiding om het “Huis met de Kamers” echt te ervaren en het concept te voelen.

Ieder kind is welkom bij MAM’s Kinderopvang. We hebben een samenwerkingsverband met de Katholieke St. Victorschool. In samenwerking met de school waarborgt MAM’s Kinderopvang een doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen.
In onze BSO halen we ook kinderen op van de KWS, de Berg en Bosschool en de Wegwijzer. Op onze locatie hebben het KDV en de BSO iedere dag drie bussen tot hun beschikking voor het maken van uitstapjes naar de “buitenkamer(s)”.

‘Het huis met de kamers’ in het kinderdagverblijf:

Kinderen binnen MAM’s kinderdagverblijf verblijven in een vaste basisgroep, waarbij de leidster-kind-ratio is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Om pedagogische kwaliteit te kunnen garanderen zijn een aantal voorwaarden van essentieel belang:

 • Leidster – kind – ratioDe leidster – kind – ratio is afgestemd op het aantal kinderen dat er die dag is in de basisgroep en op de leeftijd van de kinderen. De kinderen worden door vaste MAM’s specialisten opgevangen, die voor continuïteit zorgen en kinderen een veilig en vertrouwd gevoel geven.
 • Vast dagritme
  Regelmaat en structuur geven jonge kinderen houvast, veiligheid en vertrouwen. We eten en drinken (volgens dagritmekaarten) op vaste momenten en de jonge kinderen slapen of rusten op vaste tijden. Deze activiteiten vinden plaats in steeds dezelfde en speciaal hiervoor ingerichte ruimtes.
 • Informatieoverdracht
  Informatieoverdracht tussen ouders en MAM’s specialisten is een wezenlijk onderdeel van het werk. Binnen MAM’s wordt gewerkt met een zogenaamd MAM’s-Mapje. Bijzonderheden van het kind worden genoteerd in dit mapje dat ouders een snel overzicht biedt van hoe de dag van hun kind is geweest.

Groepsindeling:

MAM’s beschikt in het kinderdagverblijf over horizontale groepen. Dit betekent dat kinderen binnen een bepaalde leeftijdscategorie bij elkaar in een groep zitten. MAM’s heeft een babygroep van kinderen van 0 – 1 jaar, een dreumesgroep van 1 – 2 jaar, een peutergroep van 2 – 3 jaar en een peuterplusgroep van 3 – 4 jaar.

Waarom:

Binnen MAM’s spreken we bij het concept ‘huis met de kamers’ van basisgroepen in plaats van stamgroepen bij een activiteitengerichte inrichting van verschillende ruimtes onder 1 dak.
Binnen MAM’s kiezen wij voor verschillende kamers, welke gebruikt worden door de kinderen en hun MAM’s specialist (uit hun eigen basisgroep). Voorbeelden zijn: bibliotheek, snoezelruimte, speelzolder enz. Kleine activiteitenhoeken, waarin de individuele, vrije keuze voor kinderen (autonomie) centraal staat. Het is een aanvulling op ons werken met kinderen in de basisgroepen.

‘Het huis met de kamers’ in de buitenschoolse opvang:

Uitgangspunt binnen MAM’s is dat de BSO-kinderen zelf een keuze hebben in wat ze gaan doen. BSO is tenslotte vrije tijd. Het ‘huis met de kamers’ is zo ingericht dat er tegemoet gekomen wordt aan diverse talenten (Howard Gardner) van kinderen: een verkleedpartijtje met vriendinnen, knutselen, kokkerellen in het kinderkookcafé, spelen op de computer of gewoon lekker hangen in de chillroom. Ook buitenspelen hoort tot de mogelijkheden, kortom: de vrijheid en keuze is aan de kinderen.

Het ‘huis met de kamers’ is zo ingericht dat de pedagogische doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt, dus bewust activiteitengericht. Ruimte heeft invloed op het gedrag van kinderen. Heel belangrijk in onze MAM’s visie is dat we de beschikking hebben over meerdere ruimtes/activiteitenplekken, waardoor kinderen in kleinere groepen (onder begeleiding van een MAM’s specialist in de eigen stamgroep) kunnen spelen/werken.

Buitenkamer:

Buiten de kamers in ons ‘eigen huis’, beschikt MAM’s ook over diverse buitenkamers: de gymzaal van de samenwerkende basisschool of iedere andere locatie waar de kinderen heen gebracht worden. MAM’s beschikt over drie MAM’s-bussen om met kinderen van de locatie te gaan naar een uitdagende ‘buitenkamer’.

In de buitenkamers is de gelegenheid voor kinderen om aan specifiekere activiteiten deel te nemen: kunst maken, boekpromotie, sporten. Zo kan een breder aanbod aan activiteiten geboden worden die aansluiten bij de wensen en behoeften die er leven. De buitenkamer kan voor kinderen een vaste buitenschoolse opvang locatie worden, kinderen kunnen zich er voor een periode inschrijven en ook een combinatie van activiteiten behoort tot de mogelijkheden

Uitgangspunt bij al deze mogelijkheden zijn de wensen en behoeften van ouders en kinderen: MAM’s vindt het belangrijk dat kinderen niet overvoerd worden met activiteiten. Met ouders wordt hierover gecommuniceerd middels o.a. nieuwsbrieven, tijdens ophaalmomenten en jaarlijkse oudergesprekken.

BSO Sint Victor

Vanaf een jaar of 8 voelen kinderen zich soms te groot om naar de BSO te gaan, maar zijn ze in de meeste gevallen nog te jong om alleen thuis te zijn. Niet alleen omdat ze daar nog niet aan toe zijn in de zin van verantwoordelijkheden, maar ook gewoon omdat het veel gezelliger is als je je verhaal kunt doen als je uit school komt. Bij MAM’s Kinderopvang zijn we voor deze groep kinderen een 8+ BSO gestart. Deze BSO voor de oudere BSO kinderen is gevestigd in de Sint Victor school.

Kinderen van deze leeftijd hebben behoefte aan meer vrijheid, zelfstandigheid, keuzemogelijkheden, eigen verantwoordelijkheid en uitdaging. Op deze nieuwe plek is daar voldoende ruimte voor. De kinderen mogen hier meedenken en meebeslissen. Steeds zelfstandiger worden, dat is iets wat MAM’s Kinderopvang de kinderen op deze locatie graag wil leren. Als kinderen daar aan toe zijn, kunnen ze zelfstandig vanuit school naar de BSO aan de Jachtlaan lopen waarmee we een intensieve samenwerking hebben. Ze kiezen waarmee ze willen spelen of aan welke activiteit ze mee willen doen. Dit kan dus in zowel de Sint Victorschool als bij BSO aan de Jachtlaan zijn. De MAM’s specialist begeleidt de kinderen in het proces van steeds zelfstandiger worden. In overleg en met toestemming van ouders krijgen kinderen steeds meer eigen verantwoordelijkheid.

Voordeel van een aparte 8+ BSO is dat we leeftijd gerichte activiteiten kunnen aanbieden.
Belangrijk dat de kinderen zich fijn en veilig voelen. Niks moet na school.
We steken veel energie in een leuk programma dat we samen met de kinderen bedenken.

Omdat de Sint Victor BSO een vestiging is met minder dan 50 kindplaatsen waardoor er geen verplichting is om een OC te hebben. Wanneer er wel ouders zitting willen nemen in de OC van de Sint Victor BSO waarderen wij dit zeer en staan daar voor open, klik hier voor meer info.

Graag vertellen wij u nog veel meer over MAM’s aan de Jachtlaan. Als u voor MAM’s kiest dan ontvangt u en uitgebreide informatiegids waarin u nog veel meer over ons concept kunt vinden.
Om al vast wat sfeer te proven verwijzen wij u naar onze fotoboeken of naar een van onze video’s. Als u onze bewogen collega’s wil zien kan dat in de fotogalerie van de MAM’s specialisten.

MAM’s Jachtlaan heeft een oudercommissie, klik hier voor meer info.

In het LRK, Landelijk Register Kinderopvang, worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.

MAM’s Kinderdagverblijf Jachtlaan: 169892578
MAM’s Buitenschoolse opvang Jachtlaan: 181690639

We kijken ernaar uit u en uw kind(eren) te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Namens het MAM’s team Jachtlaan

MAM’s Expert Jachtlaan

Vanessa Troost
logo MAM's (Custom)

 

Vanessa Troost (Expert)

 

 

 

 

 

 

Daniëlle Boss-Leepel (Junior Expert)

 

 

Mam's Kinderopvang © 2018 | Disclaimer | Contact