MAM's Montessori Kerschoten

Boerhaavestraat 111, 7316 LE Apeldoorn,
Tel: 055 - 360 62 34
E-mail: montessorikerschoten@mamskinderopvang.nl
LRK-Nummer Kinderdagopvang: 722184694
LRK-Nummer Buitenschoolse opvang: 279990637

MAM’s Montessori Kinderopvang locatie Kerschoten

Vanaf 22 augustus 2016 heeft MAM’s Kinderopvang haar tweede Montessori locatie geopend in Kerschoten. MAM’s Montessori zal hier starten met het Mini College (vanaf 2 jaar) en BSO en is geheel gericht op de visie en opvattingen van Maria Montessori. Klik hier voor de Montessori visie.

MAM’s Montessori Kinderopvang locatie Kerschoten  is gevestigd in het schoolgebouw van Montessorischool Passe-Partout locatie de Rank Kerschoten en gaat samenwerken volgens het model coproductie. MAM’s Montessori sluit aan bij uw opvoeding en is een vergroting van de leefwereld van uw kind. MAM’s Montessori realiseert samen met u als ouder(s)/verzorger(s) en Montessorischool Passe-Partout de doorlopende Montessori ontwikkelingslijn voor kinderen vanaf 2 tot en met 13 jaar.

Er een gezamenlijk pedagogisch beleid en meer afstemming tussen onderwijs en kinderopvang.

De MAM’s Specialisten  van MAM’s Montessori zijn in het bezit van het certificaat’ Montessori basiscursus voor kinderdagverblijven en buitenschoolseopvang’. De specialisten van MAM’s Montessori zijn elke dag bezig met de ontwikkeling van kinderen maar ook met de eigen ontwikkeling ten opzichte van het Montessoriaans werken.

MAM’s Montessori Kinderopvang biedt dagelijks, 52 weken per jaar, een passende en uitdagende omgeving waar de kinderen met liefde en vakkennis worden begeleid.

Het Mini College van MAM’s Montessori biedt ruimte aan 16 kinderen per dag in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De kinderen worden in een verticale groep geplaatst.

Daarnaast biedt de BSO plaats aan maximaal 20 kinderen per dag in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

MAM’s Montessori Kinderopvang vindt het belangrijk dat ouders niet alleen een keuze maken op basis van prijs en bereikbaarheid, maar zeker ook op basis van kwaliteit en pedagogisch beleid. Belangstellende ouders nodigen wij daarom van harte uit voor een rondleiding om de sfeer en warmte echt te ervaren en het concept en visie te voelen.

Buiten de verschillende ontdekhoeken, ‘chillroom’, kookcafé, knutsel- en tekentafels biedt MAM’s Montessori Kinderopvang ook de mogelijkheid om met de MAM’s bus naar andere locaties te gaan.

MAM’s Montessori visie:

Elk kind is in onze ogen uniek. Maria Montessori kwam er achter dat kinderen van nature nieuwsgierig en leergierig zijn. Kinderen hebben uit zichzelf een sterke behoefte om zich te ontwikkelen, om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Dat uit zich in een natuurlijke belangstelling van kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen vanuit hun intrinsieke motivatie werken i.p.v. dat hen taken worden opgelegd door de MAM’s specialist. De onderwerpen van belangstelling verschillen per kind en veranderen met verloop van een aantal fasen. Dit betekent dat kinderen kortere of langere perioden ontvankelijk zijn voor bepaalde leergebieden. Als het kind zich in zo’n ‘gevoelige periode’ bevindt, is het in staat op dat moment een aspect zeer intensief te ontwikkelen. Het is de deskundigheid van de MAM’s specialist om gepast op deze gevoelige perioden te reageren, door het materiaal op het juiste moment aan te bieden.

Een kind zal zich veilig voelen wanneer het gestimuleerd wordt tot “het zelf doen” in een afgestemde omgeving. Zo zullen zij zich ontplooien tot zorgzame mensen die elkaar en hun omgeving respecteren MAM’s Montessori is een manier van leven en zijn.

Het MAM’s Montessori Mini College is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar

MAM’s biedt een voorbereide omgeving waarbij peuters zich spelenderwijs en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Op het Mini College krijgen de kinderen meer uitdaging in hun ontwikkeling. Binnen deze groep krijgt het kind de mogelijkheden om zichzelf te gaan bouwen, zijn verworven functies te vervolmaken. Daarnaast geven wij in samenwerking met de school het kind vanaf 3 jaar de gelegenheid om te oefenen in de onderbouw van de school. Er gaat een MAM’s Specialist mee naar de onderbouw om de peuters rustig te laten wennen met een vertrouwd persoon. Kinderen worden op deze manier voorbereid op de basisschool. Zij raken bekend met het klaslokaal, de dagritmes, de juffen, de klasgenootjes en de manier van werken.

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar zitten in een belangrijke leeftijdsfase, dit is direct de reden om in te zetten met hoog gekwalificeerd personeel. De MAM’s Specialist  is een gids of begeleider wiens taak het is om het jonge kind te ondersteunen in zijn of haar proces van zelfontwikkeling. Zij/Hij is vooral een waarnemer, onopvallend maar zorgvuldig toezicht houden op de ontwikkeling van elk kind. Wij herkennen en interpreteren de behoeften van elk kind.

Beroepskracht- kind- ratio:

De beroepskracht kind ratio is afgestemd op het aantal kinderen dat er die dag is in de basisgroep en op de leeftijd van de kinderen. De kinderen worden door vaste MAM’s Specialisten opgevangen, die voor continuïteit zorgen en kinderen een veilig en vertrouwd gevoel geven.

Informatieoverdracht:

Informatieoverdracht tussen ouders en MAM’s specialisten is een wezenlijk onderdeel van het werk. Naast de mondelinge overdracht wordt er binnen MAM’s gewerkt met de MAM’s App. D.m.v. de MAM’s App  geven wij u een kijkje in de dag van uw kind bij MAM’s  door middel van een digitaal schriftje, foto’s of filmpjes. Meer informatie MAM’s App, vindt u hier.

Groepsindeling:

MAM’s Montessori beschikt in het kinderdagverblijf over een verticale groep. Dit betekent dat kinderen binnen een bepaalde leeftijdscategorie bij elkaar in een groep zitten.

Waarom:

Binnen MAM’s Montessori spreken we bij het concept ‘huis met de hoeken’ van basisgroepen in plaats van stamgroepen bij een activiteitengerichte inrichting van verschillende plekken onder 1 dak.

Binnen MAM’s Montessori kiezen wij voor verschillende hoeken en ruimtes, welke gebruikt worden door de kinderen en hun MAM’s specialist (uit hun eigen basisgroep). Voorbeelden zijn: bibliotheek, snoezelruimte, speelhoek,kleine activiteitenhoeken, waarin de individuele, vrije keuze voor kinderen (autonomie) centraal staat. Het is een aanvulling op ons werken met kinderen in de basisgroepen waarin veel gespeeld en geoefend wordt met Montessori materiaal.

Voorschoolse opvang (VSO):

De VSO begint om 07.30 uur en eindigt als Montessorischool Passe-Partout aanvangt. Tijdens de VSO hebben de kinderen de gelegenheid om wakker te worden, te ontbijten en nog wat te spelen. De MAM’s specialist brengt het kind naar school als deze start.

MAM’s buitenschoolseopvang (BSO):

De Montessori BSO is er voor kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar. Na schooltijd breekt het moment aan om van vrije tijd te genieten. Wij zijn een BSO die nadrukkelijk tegemoet komt aan de groeiende zelfstandigheid van het kind door voortdurend een gevarieerd aanbod aan activiteiten te bieden. Ons uitgangspunt is, dat de kinderen zelf zoveel mogelijk kunnen kiezen wat ze willen gaan doen. Ze geven tenslotte invulling aan hun vrije tijd. Ons ‘huis met de kamers’ is zo ingericht, dat we tegemoet komen aan de diverse talenten van kinderen o.a. ontdekken, knutselen, vrij spel, natuur ervaren, spelen of heerlijk sporten en bewegen . Dit kan op locatie maar ook van de locatie zijn.

Voor meer informatie over ons aanbod in de BSO verwijzen wij u naar onze website:

www.mamskinderopvang.nl bij bovengenoemde vestigingen vindt u onder de button “digitaal kiesbord” alles wat er aan de kinderen aangeboden wordt.

Prijs en kwaliteit:

MAM’s kijkt kritisch naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Wilt u de prijzen en verschillende varianten opvang van MAM’s Kinderopvang bekijken? Klik hier.

Graag vertellen we u meer over MAM’s Montessori Kinderopvang. Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? Mail gerust naar montessori@mamskinderopvang.nl.

Hartelijke groet,

Namens het MAM’s team Montessori

 

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact