Inspraak en visie

MAM’s visie op inspraak:
MAM’s vindt het van groot belang dat de ouder(s)/verzorger(s) als groep belanghebbenden hun stem kunnen doen gelden. Ouder(s)/verzorger(s) worden door MAM’s beschouwd als een belangrijke partij die mee beoordeelt of de door MAM’s geboden diensten en producten voldoen aan de wensen en de eisen van ouder(s)/verzorger(s). MAM’s erkennen het recht van ouder(s) en verzorger(s) om gehoord te worden en advies uit te brengen over voorgenomen veranderingen, in het pedagogisch beleid, ouderbeleid, organisatiebeleid en kwaliteitsbeleid. MAM’s erkent het medezeggenschapsrecht van ouder(s)/verzorger(s), d.w.z. het recht om al dan niet in te stemmen met bovengenoemde beleidsterreinen.

MAM’s investeert actief in ouderbetrokkenheid, onder andere door het hebben van een oudercommissie.

Wat doet een oudercommissie?

 • De oudercommissie werkt met een vastgesteld reglement. Klik hier voor het reglement oudercommissie van MAM’s Kinderopvang;
 • De oudercommissie behartigt de belangen van ouder(s)/ verzorger(s) op locatie niveau.

Samenstelling oudercommissie:

 • Uitsluitend ouders, zoals omschreven in artikel 1 van het reglement oudercommissie kunnen lid zijn van de oudercommissie (Wk art 58 lid 2);
 • Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie;
 • Personeelsleden, leden van het Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en leden van de Directie van MAM’s kunnen geen lid zijn van de oudercommissie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat MAM’s bezoekt
  (Wk art 58 lid 3);
 • De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden;
 • Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle stamgroepen;
 • MAM’s heeft per vestiging een oudercommissie.

Werkwijze oudercommissie:

 • De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze, deze wordt omschreven in het huishoudelijk reglement. Klik hier voor het huishoudelijk reglement OC. Het is echter verstandig een voorstel te maken dat recht doet aan de wettelijke bevoegdheden, maar dat tevens rekening houdt met de efficiency voor MAM’s.
 • Met het oog op de GGD-inspectie is het wenselijk de oudercommissie minimaal viermaal per jaar bijeen komt.
 • Van de vergaderingen van de oudercommissie dient een schriftelijk verslag te worden gemaakt. Het is gebruikelijk dat een van de leden notulen maakt. Het is zaak ook de informatie-uitwisseling schriftelijk vast te leggen. De oudercommissie dient een jaarverslag te maken dat beschikbaar moet zijn voor alle ouder(s)/verzorger(s).

Bevoegdheden oudercommissie:

Artikel 60 van de Wet Kinderopvang beschrijft een aantal zaken:
De oudercommissie heeft adviesrecht over de volgende onderwerpen:

 • De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 50 dan wel aan artikel 56;
 • voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding,veiligheid of gezondheid;
 • Openingstijden;
 • Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen;
 • De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten;
 • Wijziging van de prijs van MAM’s.

Dit adviesrecht houdt in dat de oudercommissie om advies gevraagd moet worden in geval van veranderingen. Dit betekent niet dat MAM’s dit advies moet opvolgen. Wel moet MAM’s schriftelijk én gemotiveerd een gedegen reactie geven indien het advies niet wordt opgevolgd. MAM’s moet hierbij aangeven dat het advies strijdig is met het belang van de kinderopvang (artikel 60.2). Mocht de oudercommissie vinden dat dit niet correct is gebeurd dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtenkamer oudercommissie. Klik hier voor info klachtenkamer De uitspraak van de klachtenkamer is alleen bindend als de oudercommissie en MAM’s vooraf beiden hebben aangegeven de uitspraak als bindend te accepteren.

MAM’s is verplicht alle informatie te verschaffen die de oudercommissie redelijkerwijs nodig heeft voor haar functioneren. (art 60.4)
In artikel 60.3 wordt gezegd dat de oudercommissie ook ongevraagd advies mag geven over de zaken genoemd in artikel 60.1. Met dit advies hóeft MAM’s niets te doen. Natuurlijk is het voor de relationele verhoudingen raadzaam hier serieus mee om te gaan.

GGD inspectie en oudercommissie:
De aanwezigheid en het functioneren van een oudercommissie is bij een GGD- inspectie een belangrijk aandachtspunt.

De GGD toetst de volgende punten:

 • Reglement;
 • Samenstelling;
 • Werkwijze;
 • Informatievoorziening;
 • Adviesrecht en de reactie daarop door de ondernemer op het benutten daarvan.

Buiten de officiële bezigheden van de oudercommissie kan zij zich bezighouden met van alles en nog wat.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

 • Tuin opknappen/ onderhouden;
 • Speelgoed sorteren; onvolledige puzzels en spellen aanvullen of wegdoen, onveilig speelgoed repareren of wegdoen;
 • Ouderavond (mede-)organiseren;
 • Jaar-/ seizoensfeest (mede-)organiseren;
 • Klanttevredenheidsonderzoek helpen opzetten of afnemen;
 • Voorbereiden GGD-inspectie.
Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact