Klachten en procedure

MAM’s wil een goede service bieden. Dat geldt ook als ouder(s)/verzorger(s) een klacht hebben. Het is van belang dat u laat weten wanneer u niet tevreden bent, omdat dan aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Bovendien leert MAM’s van gegronde klachten. Wij gaan graag met u in gesprek.

Individuele klachten en procedure/reglement:
MAM’s Kinderopvang beschikt over een interne klachtenprocedure voor ouder(s)/verzorger(s). Klik hier voor de MAM’s Interne Klachtenprocedure.
Vanzelfsprekend hopen wij dat wij samen met u intern de klacht kunnen oplossen.
Indien een klacht niet naar tevredenheid is afgewikkeld, kan de ouder(s)/verzorger(s) de klacht extern neerleggen. Voor ouder(s)/verzorger(s) is MAM’s hiervoor lid van De Geschillencommissie Kinderopvang (KO)en Peuterspeelzalen (PSZ). De Geschillen commissie KO en PSZ is een landelijk werkende orgaan met een centraal informatie- en meldpunt. Bij het Klachtenloket Kinderopvang, dat verbonden is  aan de Geschillencommissie Kinderopvang wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van advies, informatie, bemiddeling of mediation.

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen een geschil/klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:
•    MAM’s niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht
•    De ouder(s) en MAM’s het niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht.
•    MAM’s geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouder(s)/verzorger(s) meteen een klacht/geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouder(s)/verzorger(s) verlangd kan worden dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij MAM’s. Dat kan zijn bijvoorbeeld bij klachten van intimidatie of wanneer ouder(s)/verzorger(s) bang zijn dat het voorleggen van de klacht vervelende gevolgen kan hebben. De Geschillencommissie beoordeeld in individuele gevallen of aan de voorwaarden wordt voldaan.

De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen zes maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een versnelde procedure volgen.

Oudercommissie en klachten:
Oudercommissies kunnen een klacht/geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of MAM’s in redelijkheid heeft gehandeld. De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen zes maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een versnelde procedure volgen.

De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel ouder(s)/verzorger(s) en de oudercommissies als MAM’s Kinderopvang.
Op de website van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website.

Gegevens:
De Geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 310 53 10
Maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00 uur
Website: www.degeschillencommissie.nl/consumenten/

Aansluitingen:
EPE: 117202
Centrum (Montessori, De Kring en S&A) : 117170
Jachtlaan (Jachtlaan, Canadalaan en Sint Victor BSO): 117119
Centrum BV (De Diamant, Hertog van Gelre en de Anne Frank): 117119

 

Mam's Kinderopvang © 2017 | Disclaimer | Contact
by Max