MAM’s interne klachtenprocedure

Een klacht, MAM’s maakt er werk van!
MAM’s wil een goede service bieden. Dat geldt ook als ouder(s)/verzorger(s) een klacht/geschil hebben. Het is van belang dat u het laat weten als u niet tevreden bent, omdat dan aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Bovendien leert de organisatie van gegronde klachten. Wij gaan graag met u in gesprek. Onderstaand de route van onze interne klachtenprocedure.

Interne klachtenprocedure:
1. U richt zich met uw klacht/geschil eerst tot de betrokken MAM’s specialist, wanneer het gaat om het gedrag van de MAM’s Specialist, om het gebeuren op de groep of de verkeerde administratieve dienstverlening. De betreffende MAM’s medewerker probeert de klacht in overleg met u op te lossen. De MAM’s medewerker rapporteert de klacht bij de directie van MAM’s. Wanneer de klacht bij de directie ter behandeling komt zal de klacht op schrift ingediend moeten worden.
2. Wordt de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost of gaat de klacht over de organisatie MAM’s, dan richt u zich schriftelijk tot de directie van MAM’s Kinderopvang. mail (info@mamskinderopvang.nl) Deze probeert de klacht in overleg met u en eventuele betrokkenen klager(s) en MAM’s medewerker(s) op te lossen. De directie neemt zo nodig maatregelen om de klacht op te lossen en noteert deze in het klachtendossier. MAM’s streeft ernaar binnen twee weken tot een passende oplossing voor alle partijen te komen.
3. Na afhandeling van de klacht ondertekenen de MAM’s directie en de ouder(s)/verzorger(s) het rapportageformulier. Daarna wordt dit formulier gevoegd in het klachtendossier van het betreffende jaar. Jaarlijks wordt het klachtendossier geëvalueerd en mogelijke vervolgacties gepland. Het klachtendossier wordt met de oudercommissie gesproken. Er wordt per jaar een klachtenjaarverslag opgesteld. Dit klachtenjaarverslag wordt op de website van MAM’s gepubliceerd.
5. De directeur van MAM’s Kinderopvang behandelt de schriftelijke klacht. De ouder(s/verzorger(s) ontvangen spoedig na ontvangst een bevestiging hiervan. De ouder(s)/verzorger(s) worden na hoor en wederhoor door de directie van MAM’s mondeling en schriftelijk geïnformeerd over de genomen besluiten. Is/zijn de ouder(s)/verzorger(s) tevreden dan is de procedure beëindigd. Is/zijn de ouder(s)/verzorger(s) niet tevreden dan wijst de directeur van MAM’s op de mogelijkheid naar de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen , een landelijke geschillencommissie, kinderopvang te gaan. MAM’s is voor ouder(s)/verzorger(s) hierbij aangesloten. Zie MAM’s Klachten & Procedure.

Het behandelen van klachten:
Bij het mondeling indienen van een klacht wordt u verteld wat er gedaan wordt om de klacht te behandelen en hoeveel tijd er nodig is om de klacht in behandeling te nemen.
Bij een schriftelijke klacht ontvangt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van de klacht, hierin staat tevens vermeld wat er gedaan wordt om de klacht te behandelen en binnen welke termijn de klacht afgehandeld dient te zijn.
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
MAM’s streeft ernaar de klacht binnen twee weken af te handelen.
Externe klachtenprocedure:
Als de afhandeling van de klacht door de directie van MAM’s Kinderopvang u niet tevreden stelt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Onderstaand de contactgegevens:
De Geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 310 53 10
Maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00 uur
Website: www.degeschillencommissie.nl/

Een klacht/geschil indienen? Omschrijf de klacht zo duidelijk mogelijk:
•    Een klacht kunt u mondeling of schriftelijk indienen;
•    Een klacht kan gaan over een medewerker of over de organisatie.
Gedacht kan worden aan:
•    Klachten over de omgang met de begeleider/ het kind;
•    Klachten over de verzorging van uw kind;
•    Klachten over het aanbod en/of het pedagogisch handelen;
•    Klachten over het niet nakomen van afspraken.
•    Als u mondeling of schriftelijk een klacht indient, geef dan aan:
Wat de reden is van de klacht;
•    Waarover of over wie u een klacht wilt indienen;
•    Wat u wilt bereiken met het indienen van de klacht;
•    Wat al gedaan is om tot een oplossing te komen.

Uiteraard stellen wij bij MAM’s alles in het werk om er samen met u als ouder(s)/verzorger(s) uit te komen.

 

Mam's Kinderopvang © 2017 | Disclaimer | Contact
by Max