Belastingdienst/toeslagen

Belastingvoordeel/ Kinderopvang toeslag:
Klik hier voor de site van de belastingdienst.

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Als u werkt of een traject naar werk volgt, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Als u een toeslagpartner heeft, moet deze ook werken of een traject naar werk volgen om in aanmerking te komen. Bovendien moet u gebruikmaken van geregistreerde kinderopvang. Er is ook nog een aantal andere situaties waarin u mogelijk recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Vraag tijdig uw kinderopvangtoeslag aan!

Voorwaarden kinderopvangtoeslag:

U en uw eventuele toeslagpartner komen mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft 1 of meer kinderen en ontvangt voor deze kinderen kinderbijslag of een pleegouderbijlage. Krijgt u geen kinderbijslag of pleegouderbijdrage, dan moet u per kwartaal minimaal € 408 uitgeven aan het levensonderhoud van uw kind.
 • Uw kinderen staan op uw woonadres ingeschreven.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie. Dit kan een kinderdagverblijf zijn, een buitenschoolse opvang of een geregistreerde gastouder die is aangesloten bij een geregistreerd gastouderbureau. U kunt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) opzoeken of uw kinderopvang is geregistreerd.
 • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag aanvraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • U of uw toeslagpartner betaalt de kosten van de kinderopvang.
 • U werkt, studeert, of volgt een traject om de kans op werk te vergroten of een inburgeringscursus.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U woont in Nederland, een ander land binnen de Europese Unie of in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Dit geldt ook voor uw eventuele toeslagpartner.

Geen kinderopvangtoeslag:

U komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als uw kind wordt opgevangen door vrienden en familie, naar de peuterspeelzaal of naar de tussenschoolse opvang gaat. Voor tussenschoolse opvang maakt het niet uit waar uw kind tussen de middag overblijft: op school of bij een geregistreerde gastouder of kindercentrum. U kunt in geen van deze gevallen toeslag krijgen.

Wat zijn de maximum uurprijzen voor 2014?

De uurprijs wordt in 2013 verhoogd met gemiddeld 3,85%. Dit percentage komt voort uit een correctie op de indexfactor van het vorige jaar (1,18%) en de indexfactor 2014 (2,66%). De maximaal te vergoeden uurprijs voor dagopvang is € 6,70, voor buitenschoolse opvang € 6,25 en voor gastouderopvang € 5,37. Het percentage van gemiddeld 3,85% volgt uit de wettelijke systematiek. Hierin zijn de verwachtingen van het Centraal Planbureau uit het voorjaar van 2013 voor de ontwikkeling van loonkosten en prijzen in het jaar 2014 verwerkt. Voorjaar 2014 wordt bezien of die verwachtingen juist waren. Als dan blijkt dat de verwachtingen voor 2014 afwijken van die van voorjaar 2013, dan wordt normaal gesproken de indexering achteraf gecorrigeerd. Dat kan opwaarts zijn maar ook neerwaarts. Dit wordt dan verwerkt in de indexering van de uurprijzen per 1 januari 2015.

Maximum uurprijzen definitief 2015:

De maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 2015 zijn definitief vastgesteld. In 2015 gelden de volgende maximum uurprijzen:

 • KDV/dagopvang € 6,84;
 • NSO/VSO/buitenschoolse opvang € 6,38;

Een rekeningnummer: wat is er veranderd rondom het rechtstreeks ontvangen van kinderopvangtoeslag door kinderopvangorganisaties?

Per 1 januari 2014 is het een rekeningnummer-principe ingegaan. Dit betekent dat de Belastingdienst alleen uitbetalingen verricht (voor o.a. kinderopvangtoeslag) op slechts één rekeningnummer. Voor de kinderopvangsector is een uitzondering gemaakt na een intensieve lobby van Brancheorganisatie Kinderopvang. Kinderopvangorganisaties kunnen daardoor op basis van voorwaarden nog rechtstreeks kinderopvangtoeslag van de ouder ontvangen.

Als u nog vragen heeft kunt u deze stellen aan de Belastingdienst:

toeslagen.koi.convenanten@belastingdienst.nl of aan onze helpdesk helpdesk@kinderopvang.nl

Tabel toetsingsinkomen kinderopvangtoeslag 2015 – Rijksoverheid – okt14 (2)

Aanvullende regels kinderopvangtoeslag:

In de volgende situaties gelden aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag of heeft de Belastingdienst extra informatie nodig:

 • U bent co-ouder.
 • U bent alleenstaande ouder.
 • U heeft niet de Nederlandse nationaliteit.
 • U of uw toeslagpartner woont niet in Nederland.
 • U werkt in het buitenland.
 • U heeft een pleegkind of adoptiekind.
 • U heeft kinderopvang nodig om sociale of medische redenen.
 • U bent langdurig ziek of werkloos.

Meer informatie over deze aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag vindt u bij de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon.

Vergoeding kosten kinderopvang door gemeente of UWV:

Uw gemeente of uitkeringsinstantie UWV vergoedt mogelijk een deel van de kosten voor kinderopvang als u:

 • een uitkering ontvangt;
 • studeert;
 • een verplichte inburgeringscursus volgt;
 • een traject volgt om de kans op werk te vergroten.

Vraag naar de voorwaarden bij de Belastingdienst, uw gemeente of uitkeringsinstantie UWV.

Kinderopvangtoeslag bij re-integratietraject of toeleidingstraject:

Als u via uitkeringsinstantie UWV of de gemeente een re-integratietraject of een toeleidingstraject volgt, kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen. Het UWV of de gemeente kan een deel van de kosten voor kinderopvang vergoeden. Dit geld ontvangt u rechtstreeks van het UWV of de gemeente. Deze vergoeding moet u opgeven aan de Belastingdienst.
Het UWV of de gemeente betaalt niet altijd (volledig) mee aan de kosten voor kinderopvang. Informeer eerst naar de voorwaarden.

Kinderopvangtoeslag voor alleenstaande of gescheiden ouders:

Als u alleenstaand bent en werkt, krijgt u evenveel kinderopvangtoeslag als een gezin met 2 werkende ouders.

Bent u gescheiden en verzorgt u met uw ex-partner uw kind als co-ouders, dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Uw kind moet dan wel gemiddeld 3 dagen per week bij u wonen en 3 dagen per week bij uw ex-partner. Elke ouder vraagt dan de toeslag aan voor zijn eigen deel van de kosten.

Kinderopvangtoeslag voor pleegouders en adoptieouders:

Als pleegouder of adoptieouder komt u ook voor kinderopvangtoeslag in aanmerking. Als u een pleegkind hebt, dan moet het kind wel op uw adres staan ingeschreven. Ook moet u het kind onderhouden en de kosten voor de kinderopvang zelf betalen.

Kinderopvangtoeslag bij kinderopvang in buitenland

Wanneer u en uw eventuele toeslagpartner in het buitenland wonen, heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. U en uw toeslagpartner moeten voldoen aan de algemene voorwaarden. Daarnaast gelden er nog een aantal bijzondere voorwaarden. Meer informatie vindt u via ‘Krijg ik kinderopvangtoeslag als ik gebruik maak van kinderopvang in het buitenland?

bron rijksoverheid

MAM’s staat geregistreerd als Kinderopvangorganisatie bij de gemeente. MAM’s is lid van de branchevereniging voor ondernemers in de kinderopvang. (Klik hier voor de site van de branchevereniging.)

Registratienummer Landelijk Kinderopvang Register (LKR) Anne Frank:
LRKP-Nummer Kinderdagopvang: 198990388

Registratienummer Landelijk Kinderopvang Register (LKR)  Canadalaan:
LRKP-Nummer Kinderdagopvang: 153386873
LRKP-Nummer Buitenschoolse opvang: 295845843

Registratienummer Landelijk Kinderopvang Register (LKR) De Diamant:

LRKP-Nummer Kinderdagopvang: 137619650
LRKP-Nummer Buitenschoolse opvang: 292522563

Registratienummer Landelijk Kinderopvang Register (LKR)  De Kring:
LRKP-Nummer Buitenschoolse opvang: 221093357

Registratienummer Landelijk Kinderopvang Register (LKR)  Hoofdstraat Epe:
LRKP-Nummer Kinderdagopvang: 123859128
LRKP-Nummer Buitenschoolse opvang: 173468767

Registratienummer Landelijk Kinderopvang Register (LKR) Hertog van Gelre:

LRKP-Nummer Kinderdagopvang: 209913915
LRKP-Nummer Buitenschoolse opvang: 317490679

Registratienummer Landelijk Kinderopvang Register (LKR)  Jachtlaan Apeldoorn:
LRKP-Nummer Kinderdagopvang: 169892578
LRKP-Nummer Buitenschoolse opvang: 181690639

Registratienummer Landelijk Kinderopvang Register (LKR)  Montessori Centrum:
LRKP-Nummer Kinderdagopvang: 146566117
LRKP-Nummer Buitenschoolse opvang: 147532930

Registratienummer Landelijk Kinderopvang Register (LKR) Montessori Kerschoten:

LRKP-Nummer Kinderdagopvang: 722184694
LRKP-Nummer Buitenschoolse opvang: 279990637

 

Mam's Kinderopvang © 2018 | Disclaimer | Contact
by Max