Belastingdienst/toeslagen

Wilt u gebruik gaan maken van de opvang bij MAM’s Kinderopvang, dan is het zeer waarschijnlijk dat u in aanmerking zult komen voor kinderopvangtoeslag.

Om u alvast op weg te helpen zetten we een aantal algemene zaken voor u op een rij. De vraag of en zo ja, hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt ontvangen, is van veel persoonlijke factoren afhankelijk. Wilt u een indicatie van de hoogte van de kinderopvangtoeslag, dan raden wij u aan om via de MAM’s rekentool een proefberekening te maken.

Kunt u kinderopvangtoeslag krijgen?

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus;
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate;
 • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres;
 • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs;
 • U betaalt zelf een deel van de kosten van de kinderopvang, dat is uw eigen bijdrage.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kunt u krijgen?

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald aan de hand van drie variabelen:

 • Uw inkomen
 • Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang
 • De soort opvang

MAM’s Kinderopvang heeft geen inzicht in uw inkomensgegevens, daarom kunnen wij geen indicatie van de kinderopvangtoeslag verstrekken. Bovendien is de hoogte van de kinderopvangtoeslag afhankelijk van een tweetal andere zaken:

U kunt tot maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand ontvangen

De Belastingdienst keert per kind tot maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag uit. Dit geldt voor alle opvanginstellingen samen. Dus als u niet alleen gebruik maakt van de opvang bij  MAM’s Kinderopvang, maar bijvoorbeeld ook bij een gastouder, dan kunt u in totaal voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen.

Dit betekent overigens niet dat u ook tot 230 opvanguren per maand vergoed krijgt. Dit hangt namelijk samen met het aantal uren dat u en uw eventuele toeslagpartner werkt. Wilt u hierover meer weten, dan raden wij u aan de website van de Belastingdienst/ Toeslagen te raadplegen.

De Belastingdienst hanteert een maximum uurtarief

De Belastingdienst vergoed de kosten van de kinderopvang tot een maximum uurtarief. Betaalt u meer dan dit uurtarief, dan is het bedrag boven dit maximum uurtarief voor eigen rekening. Is het uurtarief van MAM’s Kinderopvang lager dan dit maximum uurtarief, dan krijgt u over dit lagere uurtarief kinderopvangtoeslag.

Onderstaand kunt u het maximum uurtarief aflezen dat de Belastingdienst vergoedt:

2018 2019
KDV € 7,45 € 8,02
BSO € 6,95 € 6,89

 
Hoe kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen?

Kinderopvangtoeslag dient u digitaal aan te vragen via MijnToeslagen.nl. Om in te loggen moet u beschikken over een DigiD gebruikersnaam en een wachtwoord.

U kunt tot drie maanden na de start van de opvang kinderopvangtoeslag aanvragen. Doet u dit later, dan zult u niet vanaf de start van de opvang kinderopvangtoeslag ontvangen. MAM’s Kinderopvang raadt u aan de kinderopvangtoeslag zo spoedig mogelijk aan te vragen nadat u het plaatsingscontract hebt ontvangen.

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben. Deze gegevens kunt u terugvinden in het plaatsingscontract.

     • De startdatum van de opvang
     • De gemiddelde opvanguren per maand
     • Het uurtarief dat MAM’s aan u in rekening brengt

Heeft u meerdere kinderen die gebruik maken van de opvang, dan dient u voor ieder kind apart bovenstaande gegevens door te geven.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Na uw aanvraag maakt de Belastingdienst direct een voorlopige berekening van de kinderopvangtoeslag. Het bedrag van de toeslag kunt u dan ook direct zien staan in MijnToeslagen.nl onder het menu Actuele berekening.

Vervolgens ontvangt u binnen 5 weken een voorschotbeschikking, waarin de gegevens staan vermeld op basis waarvan de kinderopvangtoeslag is berekend. Nadat de voorschotbeschikking gereed is, wordt de toeslag aan u uitbetaald. Dit is altijd op of rond de 20e van de maand.

Als het kalenderjaar voorbij is, ontvangt u van de Belastingdienst de definitieve berekening van de toeslag. Want dan zijn alle definitieve gegevens bekend, zoals o.a. uw jaarinkomen en de totale opvangkosten over het betreffende kalenderjaar.

Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u ook van MAM’s Kinderopvang een jaaropgaaf. Hierop kunt u per kind zien wat de totale opvangkosten zijn die MAM’s aan u over het voorgaande kalenderjaar in rekening heeft gebracht. U kunt deze jaarlijks in februari tegemoet zien. Als de gegevens op de jaaropgaaf afwijken van de definitieve berekening van de Belastingdienst, dan kunt u dit alsnog bij de Belastingdienst aangeven. Er zal dan een herberekening plaatsvinden.

Mocht u verder nog vragen hebben over de kinderopvangtoeslag, dan verzoeken wij u de website van de Belastingdienst/ Toeslagen te raadplegen. Of bel met 0800 0543 (gratis nummer).

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact