Kwaliteit MAM’s

Kwaliteit is in onze ogen geen eindproduct, maar iets waar je naar streeft als een continu proces van verbeteren. MAM’s specialisten werken elke dag aan kwaliteit. Kwaliteit leveren is het op afgesproken en aantoonbare wijze leveren van diensten aan ouders en kinderen, dit alles binnen de geformuleerde visie op kinderopvang van MAM’s.

Onderstaand de onderscheidende kwaliteitsaspecten van MAM’s:

MAM’S Specialisten:

 • MAM’s specialisten krijgen gericht cursusaanbod mbt de visie en van het hoofd dagelijkse coaching betreffende de inhoud en organisatie.
 • Optimale kwaliteitszorg vraagt een groot draagvlak bij alle medewerkers. We creëren dat door MAM’s specialisten medeverantwoordelijk te maken, activerende bijeenkomsten te organiseren, en veel onderling te communiceren.
 • MAM’s specialisten zijn allemaal in het bezit van een diploma passend bij de beroepsgroep en een EHBO/BHV diploma, klik hier voor de cursus.
 • Kwaliteit is een vast onderwerp in het overleg met de oudercommissie, de klankbordgroep van de ouders, en in teamvergaderingen.
 • Om onze visie en ons motto gestalte te geven is het hoofd van onze organisatie altijd een pedagoog, HBO- geschoold.

MAM’s “thuis”:

 • Naast alle verzorgende aspecten is er tijd om de pedagogiek en didactiek in de praktijk te brengen.
 • Er is meer ruimte per kind dan wettelijk is vereist (GGD), dit is direct merkbaar als u in de ruimtes van MAM’s bent.
 • De ruimtes in het pand zijn leeftijd– en ontwikkelingsgericht vorm gegeven.
 • Spelmaterialen zijn duurzaam en natuurlijk van aard.
 • Het materiaal wordt gericht en afgestemd aangeboden in de diverse zones.
 • Op elke locatie is een auto/bus beschikbaar voor uitstapjes.
 • De overdrachten aan het begin en aan het einde van de dag zijn, naast de verzorgende aspecten, gericht op de ontwikkeling en activiteiten van die dag van het kind.
 • Betrokkenheid en service zijn zichtbaar in de alledaagse uitvoering van alle werkzaamheden. Zie hiervoor verder de beleidsplannen per locatie.

MAM’s doorgaande ontwikkelingslijn:

De overdracht van bijna 4- jarigen naar de basisschool zal vloeiend verlopen door bij diverse scholen onze aansluiting te vinden. Wij kunnen daardoor inspelen op de begindoelstellingen van de school en we kunnen scholen die informatie aanreiken die aansluit op het leerlingvolgsysteem van een school. Tevens kunnen we u ondersteuning bieden bij het maken van een keuze voor een basisschool.

MAM’s heeft een samenwerkingsverband met een school op basis van:

 • Didactische uitgangspunten;
 • Pedagogische speerpunten;
 • Identiteitsaspecten;
 • Organisatorische punten.

In de praktijk blijkt de samenwerking met de basisschool uit:

 • MAM’s Kinderopvang voor de BSO en VSO sluit aan op de opening -en sluitingstijden van de school.
 • MAM’s anticipeert op alle vrije dagen van school naast de 12 reguliere vakantieweken. Hierbij moet u denken aan studiedagen of incidentele vrije dagen van de school.

MAM’s realiseert samen met de school de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 3 maanden-13 jaar, hierbij kan men denken aan:

 • Leerling volgsysteem laten aansluiten;
 • Samenwerken in projecten en diverse thema’s;
 • Activiteiten voor kinderen met extra behoeften/zorg en aanvullende diensten zoals RT op individuele basis en huiswerkbegeleiding;
 • Gezamenlijk ondernemen van externe activiteiten (bijv. sport,muziek, theater).

MAM’s duidelijke communicatie:

 • Om de opvoeding thuis en bij MAM’s goed op elkaar af te kunnen stemmen, vinden wij het belangrijk veel ruimte te hebben voor uitwisseling van informatie, verwachtingen en opvoedingsideeën. MAM’s vindt een zeer regelmatig contact met ouder(s)/verzorger(s) om de gedeelde zorg voor het kind op elkaar af te stemmen van wezenlijk belang. Hierbij gaat het om belangrijke zaken zoals het waarom van zindelijkheidstraining, afspraken over voeding, slapen, verzorging, normen en waarden,over het ontwikkelingsproces van het kind enzovoorts. Lees hierover meer bij ouderbetrokkenheid.

MAM’s biedt alle diensten/producten inclusief aan volgens transparante tarieven, dus inclusief:

 • Inschrijfgeld;
 • Administratiekosten;
 • Ontbijtkosten/voeding/verzorging;
 • Vervoerskosten;
 • Feestjes/uitstapjes;
 • Brengen naar school etc.

MAM’s streeft ernaar om een uurprijs te hanteren zonder bijkomende kosten, zodat u weet waar u aan toe bent.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact