Wet kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 geldt de Wet Kinderopvang. (klik hier voor de wet kinderopvang) Deze wet regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid.

Aansluiting onderwijs en kinderopvang:
Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn scholen verplicht voorschoolse- en naschoolse opvang aan te bieden. Scholen kunnen de opvang zelf organiseren of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan.

Hierbij zijn de volgende punten van belang:

  • Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvang van hun kind(eren). Zij betalen de kosten en kunnen (onder bepaalde voorwaarden) een tegemoetkoming in die kosten krijgen via de Wet kinderopvang;
  • De opvang kan bestaan uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en opvang op vrije dagen en schoolvakanties of een combinatie hiervan;
  • Basisscholen krijgen de wettelijke taak de aansluiting met de erkende kinderopvang te regelen als ouders daarom vragen;
  • Ouders maken hun wensen kenbaar bij de school. De scholen werken dit in overleg met de medezeggenschapsraad uit in een model;
  • Als een school in samenspraak met de medezeggenschapsraad kiest voor één specifieke kinderopvangonderneming, moet deze de school op verzoek van andere kinderopvangondernemingen praktische informatie verstrekken die nodig is voor de opvang van kinderen. Te denken valt aan informatie-uitwisseling over het ophalen van de kinderen en het ter beschikking stellen van roosters van de school;
  • De opvang kan plaatsvinden in een geregistreerd kindercentrum (al dan niet binnen het schoolgebouw) ofwel bij een gastouder via een geregistreerd gastouderbureau;
  • De Wet kinderopvang waarborgt de kwaliteit van de opvang en het toezicht daarop.

Belastingvoordeel/ Kinderopvang toeslag:
De toeslag is afhankelijk van het inkomen. De kinderopvangorganisatie moet bij de gemeente geregistreerd staan. Wilt u weten of en in welke mate u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kijkt u dan op de website van de belastingdienst. (klik hier voor de site van de belastingdienst.)

MAM’s staat geregistreerd als Kinderopvangorganisatie bij de gemeente. MAM’s is lid van de branchevereniging voor ondernemers in de kinderopvang. (klik hier voor de site van de branchevereniging)

Mam's Kinderopvang © 2018 | Disclaimer | Contact