Privacy verklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast 15 april 2024

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van MAM’s Kinderopvang gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

MAM’s Kinderopvang respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

MAM’s Kinderopvang handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is MAM’s Kinderopvang?

MAM’s Kinderopvang, gevestigd aan de Canadalaan 11 te 7316 BV Apeldoorn en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52457869, is gespecialiseerd in het aanbieden van een warme, veilige én huiselijke omgeving voor de opvang van kinderen.

MAM’s Kinderopvang bestaat uit:

  • MAM’s Kinderopvang Centrum BV – KvK 52457869
  • MAM’s Kinderopvang Jachtlaan BV – KvK 52457915
  • MAM’s Kinderopvang Epe BV – KvK 52457885
  • MAM’s Kinderopvang Ugchelen BV – KvK 8114638

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt MAM’s Kinderopvang?

Op de website van MAM’s Kinderopvang kunt u bekijken welke vormen van kinderopvang wij aanbieden; een rondleiding aanvragen; uw kind(eren) aanmelden of een verzoek doen om teruggebeld te worden.

Wanneer u een rondleiding aanvraagt dan vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Naam (voor- en achternaam) Telefoonnummer
Emailadres Woonplaats
Geboortedatum kind (vermoedelijke) Gewenste startdatum kinderopvang
Gewenste opvangdagen

Wanneer u via de website uw zoon of dochter wilt aanmelden bij MAM’s Kinderopvang dan hebben we de volgende gegevens van u nodig:

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) Gegevens kind(eren)
Voorletter(s); voornaam; achternaam Voorletter(s); voornaam/roepnaam; achternaam
Geboortedatum Geslacht
Adres; adres; postcode; woonplaats Nationaliteit
Telefoonnummer (privé en/of mobiel) Burgerservicenummer (BSN)
E-mailadres (privé) Aantal dagen per week; keuze dagen
Burgerlijke staat 1ste dag van plaatsing
Burgerservicenummer (BSN) Bijzonderheden
Naam basisschool (indien van toepassing)

MAM’s Kinderopvang heeft een overeenkomst met partnerschap met de Belastingdienst. Het partnerschap verplicht MAM’s Kinderopvang om maandelijks de opvanggegevens van de opvangkinderen aan de Belastingdienst te verstrekken. Om controle ten aanzien van de uitkering kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst mogelijk te maken, dient het BSN en de geboortedatum van de Ouder en het kind tijdig aan MAM’s Kinderopvang te worden verstrekt. Met het oog op de verstrekking van kinderopvangtoeslag verplicht de Belastingdienst MAM’s Kinderopvang de identiteit van de Ouder en hun kind te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Voor het inloggen op het ouderportaal vragen we u om een account aan te maken en verwerken hiervoor de volgende gegevens:

Gebruikersnaam Wachtwoord

Wanneer u via de website een terugbelverzoek bij MAM’s Kinderopvang aanvraagt dan hebben we de volgende gegevens van u nodig:

Naam (voor- en achternaam) Telefoonnummer
Emailadres Woonplaats
Gewenste terugbel dag en tijdstip Onderwerp om te bespreken

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MAM’s Kinderopvang of die van een derde partij in de EER.

Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching (PEB)

Het gebruik van Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching is bedoeld voor het coachen van onze pedagogisch medewerkers en het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. De betrokkenen (pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers van de kinderen) worden vooraf geïnformeerd over de video opnames en welke rechten zij hebben, bijvoorbeeld om deze in te mogen zien.

Website

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen en werking van de website veiliger en efficiënter te maken.

Conform de privacy wetgeving mogen wij, zonder uw specifieke toestemming, cookies op uw apparaten  opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw specifieke toestemming nodig. Dit betekent dat cookies die worden gecategoriseerd als noodzakelijk, worden verwerkt op basis van de AVG Art. 6 (1) (f). Alle andere cookies, wat betekent die uit de categorieën voorkeuren, statistieken en marketing, worden verwerkt op basis van de AVG Art. 6 (1) (a) GDPR.

Voor vragen over het wijzigen of intrekken van uw toestemming adviseren wij u om contact met ons op te nemen via privacy@mamskinderopvang.nl

Vermeldt dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft. Deze vindt u terug in de cookie instelling op onze website of in het onderdeel “cookies” in deze privacyverklaring

Sociale netwerk-plug-ins op de websites

We gebruiken sociale netwerk-plug-ins en voegen daarmee een stukje functionaliteit toe zodat op eenvoudige wijze verbinding gemaakt kan worden met bekende sociale netwerken Instagram, Facebook en LinkedIn. MAM’s Kinderopvang heeft geen invloed op de specifieke technologieën en cookies die door deze sociale netwerken gebruikt worden om het gebruik van deze pagina te volgen en te analyseren. In de privacy en cookieverklaring van deze organisaties krijgt u specifieke informatie over de verwerking van de persoonsgegevens die zij op deze wijze verkrijgen.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als de wet bewaartermijnen bevat, zijn deze vanzelfsprekend leidend. In een aantal gevallen is echter geen vastgestelde termijn van toepassing en geldt alleen de algemene regel uit de AVG. MAM’s Kinderopvang zal steeds van geval tot geval een beleid vaststellen met betrekking tot het bewaren van gegevens.

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Gegevens ouders/verzorgers Minimaal 7 jaar

Overeenkomst;

Wettelijke verplichting

Gegevens kinderen Minimaal 2 jaar

Overeenkomst;

Wettelijke verplichting

Financiële administratie Minimaal 7 jaar Wettelijke verplichting
MAM’s Ouderportal (App) Minimaal 1 jaar tot maximaal 8 jaar Overeenkomst
Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching (PEB) Minimaal 7 dagen tot maximaal 3 jaar

Gerechtvaardigd belang;

Toestemming

Het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk voor:

  • de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
  • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • het verstrekken van uw gegevens op basis van wet- en/of regelgeving;
  • het verstrekken van uw gegevens aan derden voor het uitvoeren van de overeenkomst;
  • het verbeteren en op peil houden van onze dienstverlening;
  • het versturen van onze nieuwsbrief.

In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer dit voor het uitvoeren van de dienstverlening noodzakelijk is. De werknemers van MAM’s Kinderopvang zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij. MAM’s Kinderopvang maakt gebruik van servers binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Het VIB video beeldmateriaal wordt op, alleen voor dit doel gebruikte opslagmedia, welke op locatie bewaard en door middel van encryptie beveiligd worden, opgeslagen.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd

MAM’s Kinderopvang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

MAM’s Kinderopvang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@mamskinderopvang.nl

Cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MAM’s Kinderopvang en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@mamskinderopvang.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

MAM’s Kinderopvang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

MAM’s Kinderopvang controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@mamskinderopvang.nl.