Veranderingen Wet Kinderopvang 2016

Op 1 januari 2016 verandert een aantal regels in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Onderstaand de punten op een rij:

•    Een van de doelen van de wetswijziging is een eenduidig en laagdrempelig klachtrecht voor alle ouder(s)/verzorger(s) en oudercommissies. Het gaat met name om enkele wijzigingen in regels voor de behandeling van klachten en geschillen, waaronder met name de verplichte aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen per 1 januari 2016. MAM’s was al lid voor eventuele klachten bij het SKK. Per 1 januari 2016 wordt dit dus De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. MAM’s heeft op haar website alle aanpassingen betreffende haar Interne klachtenprocedure en de werkwijze van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen geplaatst. Klik hier voor de informatie over de MAM’s Klachten & Procedure.

Heeft u vragen? Schroom niet en spreek met de MAM’s Expert van uw vestiging.
•    Ook veranderen er enkele regels voor oudercommissies. De verplichting om een oudercommissie in te stellen blijft bestaan. MAM’s is altijd erg blij met een oudercommissie, het is goed met elkaar over onze diensten te spreken en advies te ontvangen. De oudercommissie adviseert MAM’s over de onderwerpen, die worden genoemd in artikel 1,60 van de wet, zoals bijvoorbeeld algemene voedingsaangelegenheden of het algemene beleid gericht op opvoeding, veiligheid of gezondheid.  Er komt meer nadruk te liggen op het pedagogisch beleid, dit zal zeker op de agenda’s komen te staan. Volgens de nieuwe wet moet het eenmaal in de 12 maanden besproken worden in de OC met de MAM’s Expert. Hieronder vallen ook de spel- en ontwikkelingsactiviteiten. Ook het definitieve inspectierapport van de GGD dient besproken te worden in de OC’s.
Soms lukt het niet, ondanks onze inspanningen, om een oudercommissie in te stellen op een locatie. MAM’s zal de ouder(s)/verzorger(s) van deze locaties op een alternatieve manier raadplegen.
•    Tevens stelt de wet de openbaarmaking verplicht van de in de wet genoemde gegevens van onherroepelijke handhavingsbesluiten in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De gemeente kan besluiten tot het opleggen van sancties wanneer MAM’s zich niet aan de wettelijke regels zou houden. MAM’s kan bezwaar maken tegen de opgelegde sancties en eventueel in beroep gaan. De uiteindelijke uitspraken en sancties zullen vanaf 1 januari 2016 openbaar gemaakt worden en terug te vinden zijn in het LRKP register. Het gaat hierbij over de aard van de sanctie en het karakter van de niet nagekomen wettelijke verplichting uit het handhavingsbesluit.  Het doel is om transparanter over de kwaliteit van alle kinderopvangorganisaties naar ouder(s)/verzorger(s) te verzorgen. De gegevens zullen drie jaar in het LRK zichtbaar blijven.

MAM’s voldoet op al haar locaties aan de Wet Kinderopvang. MAM’s werkt nauw samen met de GGD inzake alle vernieuwingen binnen de wet. MAM’s heeft al haar oc’s op de hoogte gesteld van de wijzigingen. MAM’s kijkt ernaar uit om samen met hen 2016 in te gaan.

M. Kuipers- de Kloet
Directeur MAM’s Kinderopvang

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact