Werving OC

Werving OC

Graag brengen wij middels dit schrijven de werving van enthousiaste leden voor de Oudercommissie onder uw aandacht. Graag voeg ik onderstaand schrijven daaraan toe: Wij hopen op positief ontvangst voor het werven van de Oudercommissie voor het belang Van de kinderen, het personeel en MAM’s Kinderopvang om samen te werken aan de gewenste opvang voor de kinderen en een prettig werkklimaat voor de werknemers!

Wat doet een oudercommissie?

 • De oudercommissie werkt met een vastgesteld reglement;
 • De oudercommissie behartigt de belangen van ouder(s)/ verzorger(s) op locatie niveau.

Samenstelling oudercommissie:

 • Uitsluitend ouders, zoals omschreven in artikel 1 van het reglement oudercommissie kunnen lid zijn van de oudercommissie (Wk art 58 lid 2);
 • Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie;
 • Personeelsleden, leden van het Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en leden van de Directie kunnen geen lid zijn van de oudercommissie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat MAM’s bezoekt (Wk art 58 lid 3);
 • De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden;
 • Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle stamgroepen.

Werkwijze oudercommissie:

 • De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze, deze wordt omschreven in het huishoudelijk reglement.
 • Met het oog op de GGD-inspectie is het wenselijk de oudercommissie minimaal viermaal per jaar bijeenkomt.
 • Van de vergaderingen van de oudercommissie dient een schriftelijk verslag te worden gemaakt. Het is gebruikelijk dat een van de leden de notulen maakt. Het is zaak ook de informatie-uitwisseling schriftelijk vast te leggen. De oudercommissie dient een jaarverslag te maken dat beschikbaar moet zijn voor alle ouder(s)/verzorger(s).

Bevoegdheden oudercommissie:

 • Artikel 60 van de Wet Kinderopvang beschrijft een aantal zaken: De oudercommissie heeft adviesrecht over de volgende onderwerpen
 • De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 50 dan wel aan artikel 56;
 • Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;
 • Openingstijden;
 • Het beleid met betrekking tot spel– en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeven van de kinderen;
 • De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van persoenen die belast worden met de behandeling van klachten;
 • Wijziging van de prijs van MAM’s Kinderopvang;

Dit adviesrecht houdt in dat de oudercommissie om advies gevraagd moet worden in geval van veranderingen. Dit betekent niet dat MAM’s Kinderopvang dit advies moet opvolgen. Wel moet MAM’s Kinderopvang schriftelijk én gemotiveerd een gedegen reactie geven indien het advies niet wordt opgevolgd. MAM’s Kinderopvang moet hierbij aangeven dat het advies strijdig is met het belang van de kinderopvang (artikel 60.2). Mocht de oudercommissie vinden dat dit niet correct is gebeurd dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtenkamer oudercommissie. De uitspraak van de klachtenkamer is alleen bindend als de oudercommissie en MAM’s Kinderopvang vooraf beiden hebben aangegeven de uitspraak als bindend te accepteren.

MAM’s Kinderopvang is verplicht alle informatie te verschaffen die de oudercommissie redelijkerwijs nodig heeft voor haar functioneren (art 60.4).

In artikel 60.3 wordt gezegd dat de oudercommissie ook ongevraagd advies mag geven over de zaken genoemd in artikel 60.1. Met dit advies hoeft MAM’s Kinderopvang niets te doen. Natuurlijk is het voor de relationele verhoudingen raadzaam hier serieus mee om te gaan.

GGD inspectie en oudercommissie:

De aanwezigheid en het functioneren van een oudercommissie is bij een GGD- inspectie een belangrijk aandachtspunt. De GGD toetst de volgende punten:

 • Reglement
 • Samenstelling
 • Werkwijze
 • Informatievoorziening
 • Adviesrecht en de reactie daarop door de ondernemer op het benutten daarvan

Buiten de officiële bezigheden van de oudercommissie kan zij zich bezighouden met van alles en nog wat.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

 • Tuin opknappen/ onderhouden
 • Speelgoed sorteren; onvolledige puzzels en spellen aanvullen of wegdoen, onveilig speelgoed repareren of wegdoen
 • Ouderavond (mede-)organiseren
 • Jaar-/ seizoensfeest (mede-)organiseren
 • Klant tevredenheidsonderzoek helpen opzetten of afnemen
 • Voorbereiden GGD-inspectie
Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact